Waarden

Een van de mooiste artikelen, artikel 2, uit het Verdrag van Lissabon:

‘De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.’

Dit artikel is niet louter symbolisch. Het Europees Hof van Justitie kan erop teruggrijpen wanneer over de uitleg van Europese regels onenigheid ontstaat. De EU verlangt bovendien van lidstaten en kandidaat-lidstaten dat zij de waarden van de EU eerbiedigen, Artikel 7-procedure. Het maakt ook dat kandidaat-lidstaten als Turkije op dit ogenblik geen kans maakt om lid te worden.