Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Voluit het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dit verdrag werd gesloten in 1950 tussen de lidstaten van de Raad van Europa, waartoe ook alle EU-landen behoren, maar is geen onderdeel van de EU.

Het EVRM is het belangrijkste mensenrechtenverdrag in Europa en legt onder meer het recht op vrije meningsuiting, op privacy en op een eerlijk proces vast. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van dit verdrag.

In het Verdrag van Lissabon heeft de EU zich ertoe verplicht toe te treden tot het EVRM. Helaas ligt dit al jaren proces nagenoeg stil sinds het Europees Hof van Justitie oordeelde dat het concepttoetredingsvoorstel van de EU tot het EVRM in strijd is met EU-recht.